Shlomit Ashkenazy

untitled

Click to zoom

[ ceramic installation ]