Amnon Illuz
Sheri Arnon

enjoyment 2003

Click to zoom

[ installation ]