Block Haifa Group

Air Squadrons - Frightening Rehabilitation Project

Click to zoom

[ installation-performance ]
Sergey Courtyard

טייסות - פרוייקט שיקום כח ההרתעה – מיצג/מיצב
קבוצת בלוק
מיצג/מיצב בו נבנות טייסות רבות של מטוסים מקיפולי נייר במרחב. בעבודה מתכתבים חברי הקבוצה עם העבר וההווה ייצור המטוסים נעשה בשיטה של "פס-ייצור" - אלמנט המאפיין את עבודת הקבוצה בשנה האחרונה. האם פס הייצור הוא נוסחה זעיר-קפיטליסטית, או שמא ביקורת על עצמנו ועל הניתוק/חיבור בין המוצר והאדם שהופך לחלק אינטגראלי מן המכונה? הניירות מהם מקופלים מטוסי הנייר מכילים טקסט ודימויים מהעבר החינוכי-קולקטיבי הישראלי. טווח האסוציאציות בהן הצופה מופעל, קשור בדילמות אקטואליות. האם העיסוק האין-סופי בבניית כח יביא למזור כלשהו בארץ?