Zehavit Stern
Silvia Licht

Language as a bridge

Click to zoom

[ Educational Software ]
Arabic Classroom - 1st. floor

שפה כגשר
לימוד ערבית בדרך אינטראקטיבית
'שפה כגשר' הוא מיצג אינטראקטיבי, העוסק בכוחה הפוליטי של הלשון, שחיים ומוות, כידוע, בידה. הוא מדגים כיצד לימוד השפה, כלי ראשון במעלה ליצירת גשר בין אנשים, עמים ותרבויות, יכול להיות מנוצל על-ידי מערכות הכוח לקידום אינטרסים פוליטיים. התוכנה מורכבת משישה שיעורים של לימוד אותיות, מלים ומשפטים בסיסיים בערבית ושני בחני חזרה, שבהם ניתנת למשתתף ההזדמנות לבחון את הידיעות שרכש. היא מבוססת על ספר הלימוד הקלאסי 'הלשון הערבית הספרותית' של שלמה אלון וחייא דהאן, שדורות של תלמידים ישראלים גדלו עליו. דרך הלימוד, וכן אוצר המלים והמשפטים, לקוחים כמעט במלואם מספר זה. לימוד הערבית (אותיות, מלים ומשפטים) משולב באלמנטים ויזואליים, המהווים עזרים לחיזוק הלמידה והשינון, ומקור למבט ביקורתי על המציאות הישראלית.