Tamar Raban

Rock, Paper, Scissors

Click to zoom

[ Performance ]
Chorlton Hall

A lesson in Hebrew, English and Arabic (on Rock, Paper, Scissors) A performance on the subject of a lesson in Hebrew, English and Arabic; A lesson in Hebrew, English and Arabic on the subject of performance; A performance in Hebrew, English and Arabic on the subject of a lesson; A lesson on the subject of performance in Hebrew, English and Arabic. The subject matter: a conflict of destruction and construction. Different aspects of the theme: destruction and construction of conflict; construction and destruction of conflict; construction of conflict and destruction; destruction of conflict and construction.

במיצג אני מקיימת דיאלוג עם עבודות הלוח של יוזף בויס בהן יצר המרה בין העשייה הפדגוגית לעשייה האמנותית ומיזג בין הכיתה לחלל האמנות. עבודתי מתיחסת בעיקר למיצג "אירואסיה" (אירופה+אסיה) משנת 1963 בו תולה בויס ארנב מת על גבי לוח כיתה ולמיצג "איך להסביר תמונות לארנב מת". הלוח המסוים במיצג שלי הוא פרפראזה על לוח קיים שבו השתמש בויס. הפורמט של כיתה/שיעור משמש אותי להבאת הסיפור (סיפור אמיתי ואלגורי) על העגל שמת במחסום קלקיליה ולניסיון להסביר באמצעותו את המפה של אזורנו. המיצג הוצג בפעם הראשנה בעירפול 4, הביאנלה הבינלאומית למיצגים 2003

Tamar Raban

artist's home page