Noa Reshef

Flying Lessons

Click to zoom

[ Performance ]
Chorlton Hall

סדרת מופעים קצרים שהם שיעורי תעופה. בכל שיעור יילמד צד אחר של התעופה – התנועות הנדרשות כדי לעוף, עבודה עם הכנפיים, כיווני תעופה. כמו כן בכל שיעור ייעשה שימוש באמצעי לימודי אחר – הדגמת תנועות התעופה על ידי מורה, הקרנת סרט לימודי הכולל הסברים ותרשימים, קריאת טקסטים רלוונטים מתוך ספרי הלימוד ולמידתם בעל פה.