JK (Jack Faber)

Darkness at noon / The Trial

Click to zoom

[ installation ]
forum 2

ג'ק פאבר
מיצב / וידיאו / טקסט
ארכיון אקטיבי לאמנות ודיכוי, כפי שהם מתבטאים בפרשת Watchmen - סרט גרילה שצולם בעד מצלמות המעקב של מוזיאון ת"א, צונזר ולא הוצג קודם לכן מעולם. יוצריו נתבעים בימים אלה בבית המשפט, והעבודה המופיעה באירוע הינה תצוגה של תהליכי פיקוח ובקרה על חופש הביטוי, אבולוציה של אמנות מחאה לכדי תופעה חברתית-חוקתית. העבודה תמפה את ההתרחשויות על צירי הזמן וההשפעה, תחשוף את עמדות הכוח ואת ההונאות שהניעו גורמים שונים לפירסום כוזב, הטעייה מכוונת ופגיעה בזכות הציבור לדעת.

JK (Jack Faber)

email  artist's home page