Tamar Eloul

Architecture of the real

[ drawing on glass ]
different windows

תמר אלול
ארכיטקטורה של הממשי
רישום על זכוכית
העבודה עוסקת במציאות הנשקפת מבעד לשלושה חלונות הצופים על מבנים קיימים במתחם גבעת רם. החלונות מהווים חלק ממוזיאון המדע העוסק בידיעת המציאות ובמחקרה. על החלונות משורטטים קווי המתאר של מוסדות ציבוריים שנבנו במתחם, בשילוב עמם משורטטים קווי מתאר של כפר ערבי שהתקיים בגבעה בעבר ונמחק כלא היה. העבודה בוחנת את נקודות המבט המדעית וההיסטורית על הגבעה ומעלה שאלות הקשורות לאמינות ואמיתות הסיפורים המנופקים על ידי המוסדות הרשמיים הממוקמים על הגבעה ביחס לעברה. העבודה בודקת את הקשר של מוזיאון המדע עם סביבתו ועל יחסו אליה. נקודת המבט של הצופה, תשנה את החיבור בין הנוף הקיים וקווי המתאר. דרך כך תיווצר מציאות חדשה.