Breath

Voice Installation

<div dir = "rtl">
הדס עפרת - מיצב
<br>
נשימה
<br>
שני רמקולים דמויי אהילים תלויים מהתקרה. הם יצוקים מספוג שחור (חומר המשמש לבידוד אקוסטי) ומשדרים הנחיות לנשימה בעת לידה. ההיפוך המטאפורי בין האור והקול (האהיל והרמקול) מתקיים בתווֶך בין עדות ראייה ושמיעה, בין ידיעה והכרה.
</div>

Heara 10 - Comments on the Israeli Acropolis