Sa´ada

video

bluescreen room

<div dir="rtl">
מוטי יפרח
<br>
סעדה
<br>
וידאו
<br>
סבתי סעדה נפטרה בשנת 1950ונקברה בבית הקברות הזמני בכפר הערבי הנטוש שייך באדר, לא הכרתי את סבתי היא נפטרה כעשור לפני שנולדתי וידיעותיי לגביה מגיעות מתוך מספר מועט של צילומים וסיפוריה של אימי.

סיפורה של סבתי הוא סיפור עליית התימנים הראשונים מתוך חיבת ציון ורצון לברוח מרדיפות בארץ מוצאם בסוף המאה התשע עשרה, התיישבותם בסילוואן( כפר השילוח) וחיי השיתוף בינם לבין התושבים הערבים המקומיים.

סרט הווידיאו יכלול ראיון עם אימי כשהיא מספרת על סבתי, צילומים ארכיונים של אזור שייך באדר וצילומים עכשוויים של שרידי הכפר באזור.

Heara 10 - Comments on the Israeli Acropolis