Architecture of the real

drawing on glass

different windows

<div dir = "rtl">
תמר אלול
<br>
ארכיטקטורה של הממשי
<br>
רישום על זכוכית
<br>
העבודה עוסקת במציאות הנשקפת מבעד לשלושה חלונות הצופים על מבנים קיימים במתחם גבעת רם. החלונות מהווים חלק ממוזיאון המדע העוסק בידיעת המציאות ובמחקרה. על החלונות משורטטים קווי המתאר של מוסדות ציבוריים שנבנו במתחם, בשילוב עמם משורטטים קווי מתאר של כפר ערבי שהתקיים בגבעה בעבר ונמחק כלא היה.
העבודה בוחנת את נקודות המבט המדעית וההיסטורית על הגבעה ומעלה שאלות הקשורות לאמינות ואמיתות הסיפורים המנופקים על ידי המוסדות הרשמיים הממוקמים על הגבעה ביחס לעברה. העבודה בודקת את הקשר של מוזיאון המדע עם סביבתו ועל יחסו אליה.
נקודת המבט של הצופה, תשנה את החיבור בין הנוף הקיים וקווי המתאר. דרך כך תיווצר מציאות חדשה.

Heara 10 - Comments on the Israeli Acropolis