Air Squadrons - Frightening Rehabilitation Project

installation-performance

Sergey Courtyard

טייסות - פרוייקט שיקום כח ההרתעה –
מיצג/מיצב
<br>
קבוצת בלוק
<br>
מיצג/מיצב בו נבנות טייסות רבות של מטוסים מקיפולי נייר במרחב.
בעבודה מתכתבים חברי הקבוצה עם העבר וההווה

ייצור המטוסים נעשה בשיטה של "פס-ייצור" - אלמנט המאפיין את עבודת הקבוצה בשנה האחרונה.

האם פס הייצור הוא נוסחה זעיר-קפיטליסטית, או שמא ביקורת על עצמנו ועל הניתוק/חיבור בין המוצר והאדם שהופך לחלק אינטגראלי מן המכונה?

הניירות מהם מקופלים מטוסי הנייר מכילים טקסט ודימויים מהעבר החינוכי-קולקטיבי הישראלי.

טווח האסוציאציות בהן הצופה מופעל, קשור בדילמות אקטואליות.

האם העיסוק האין-סופי בבניית כח יביא למזור כלשהו בארץ?

Heara 11 - The Last Comment